تزئین ماگ

آموزش ساخت ماگ گاو کوچولو با خرس

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس
 

آموزش ساخت ماگ زیبا گاو کوچولو با خرس

سلام به همه علاقه مندان و دوست داران هنر مخصوصا درعرصه دست سازه های خمیری باماگ، امروز درخدمت شماهستیم با یک آموزش جذاب و زیبا بریم تا با هم مواد لازم و مراحل ساختشو  ببینیم

 • خمیرهای پلیمری میهن
 • وردنه
 • کاتر
 • پاستل گچی

ابتدا مقداری خمیر رنگ بدن میهن را با کمک دست گلوله کنید و روی ماگ پهن کنید وفرم صورت را باکمک دست و ابزار مرتب کنید سپس مقداری دیگر ازخمیررا به گلوله کوچک تری تبدیل کنید وکمی پهن کنید وبا ابزار داتینگ خمیررا مانند تصویر زیر خط بیاندازید و روی خمیر دیگر بچسبانید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

دو گلوله کوچک از خمیر درست کنید و پهن تر کنید سپس مانند تصویر زیر به دو طرف صورت بچسبانید و باکمک ابزار داتینگ دوحفره برای چشم های عروسک ایجاد کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

دراین مرحله با کمک ابزار پیکر تراشی محل اتصال خمیر ها را محو کنید و با دستمال مرطوب سطح خمیر را مرتب و صاف کنید تا ردانگشتان دست پاک شود سپس مقداری خمیر بی رنگ را جدا کنید وبه حالت اشک درآوریدومانند تصویر زیر روی ماگ بچسبانید توجه داشته باشید که پایین خمیر حالت برآمدگی بیشتری داشته باشد

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

باکمک ابزار داتینگ مقداری ازخمیر بدن را از بالا به سمت پایین بدن بکشید و یک خط مانند تصویر روی بدن بکشید سپس مقداری خمیر برای پای عروسک به دو نوار تبدیل کنید  و با کمک دست فرم پای عروسک را به خمیر بدهید و روی ماگ بچسبانید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

باکمک ابزار محل اتصال خمیر را محو کنید تا کارشما تمیز تر باشد سپس مقداری خمیر رنگ بنفش کم رنگ را با وردنه  پهن کنید وبرای اینکه طرحی به خمیر بدهید به کمک یک مقوا یا پارچه طرح دار روی خمیر با وردنه بکشید تا خمیر طرح دار شود

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

خمیر را به کمک دست‌چین دهید تاطرح دامن به خود بگیرد سپس به کمک کاتر دالبر اضافه خمیر را برش دهید سپس خمیر را روی بدن عروسک بچسبانید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

مقداری دیگر از خمیر بنفش را پهن کنید و با کمک همان پارچه قبل که به سلیقه خودتان انتخاب کردید روی این خمیر هم طرح بیاندارد وبا کمک قالب فشاری وسط خمیر را به حالت نیم دایره ای مانند تصویر زیر برش دهید سپس خمیررا روی بدن عروسک قرار دهید واضافات آن را باکاتر برش دهید و با ابزار پیکر تراشی محل اتصال خمیر را محو کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

دراین مرحله باکمک ابزار داتینگ سر و صورت عروسک را طرح های شیار دار ریزی بیاندازید تا حالت موهای بدن گاو کوچولو درست بشه وحالت طبیعی تری به خودش بگیرد سپس مقداری خمیر رنگ بدن را جدا کنید و دو گلوله کوچک برای کفش های عروسک درست کنید و مانند تصویر زیر به پای عروسک متصل کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

با کمک ابزار پیکر تراشی محل اتصال کفش و پای عروسک را محو کنید سپس  مقداری خمیر رنگ را با وردنه پهن کنید ومانند تصویر روی پای عروسک قرار دهید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

با استفاده از کاتر اضافه های خمیر را برش دهید و با ابزار پیکر تراشی محل های اتصال را محو کنید ، مانند تصویر زیر باسوزن یا ابزار داتینگ طرحی روی کفش عروسک بیاندازید سپس مقداری خمیر آبی رنگ را به کمک دست به صورت نوار باریکی درست کنید ومانند تصویر روی بدن عروسک قرار دهید و اضافه خمیر را باکاتر برش دهید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

مقداری ازخمیر رنگ بدن را جداکنید و دونوار برای دست های عروسک مانند تصویر زیر درست کنید سپس مقداری خمیر قهوه ای رنگ را با وردنه پهن کنید وبا استفاده از قالب فشاری کوچک دو دایره درست کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

دو دایره  قهوه ای را مانند تصویر به دست های عروسک متصل کنید سپس دست های عروسک را به بدن روی ماگ وصل کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

باکمک کاتر روی دستان عروسک را خط بیاندازید مانند تصویر زیر سپس با پاستل گچی بینی ودهان عروسک را سایه بیاندازید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

به کمک ابزار داتینگ حفره های بینی و فرم دهان عروسک را ایجاد کنید توجه داشته باشید دهان وبینی را با سوزن یا خلال دندان هم می توانید طرح بیاندازید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

مقداری خمیر آبی رنگ را با وردنه پهن کنید وبا بدنه کاتر خود به کان طرح بدهید و به دو قسمت تقسیم کنید  سپس لبه های خمر را یک لا بدهید مانند تصویر زیر

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

یکی از نوار های درست شده را درقسمت گردن عروسک به عنوان شال گردن قرار دهید واضافه آن را باکاتر برش دهید نوار بعدی را هم به همین ترتیب روی ماگ قرار دهید و اضافه های خمیر را برش دهید وبا ابزار داتینگ محل اتصال را محو و مرتب کتید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

دو گلوله کوچک از خمیر رنگ بدن را درست کنید و پهن کنید با کمک ابزار داتینگ حفره ای ایجاد کنید تا فرم گوش درست شود سپس روی سر عروسک قرار دهید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

مقداری کمی خمیر سفید را برای حفره های چشم عروسک جدا کنید و به گلوله های ریزی تبدیل کنید سپس سپس پهن کنید ودر محل حفره ها قرار دهید سپس برای شاخ های کوچک عروسک هم از خمیر سفید مقداری را به نوار کوچک تبدیل کنید ومانند تصویر زیر روی سر عروسک متصل کنید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

نوار بسیار کوچکی از خمیر رنگ بدن درست کنید ومانند تصویر زیر دور چشمان عروسک قرار دهید تا حالت برآمده تری به خود بگیرد و با کمک ابزار لبه های خمیر را محو کنید سپس دو دایره کوچک تر از خمیر سفید چشم درست کنید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

مانند تصویر دو دایره را در محل چشم ها قرار دهید سپس با استفاده از پاستل گچی قهوه ای کمرنگ دست وصورت عروسک را مانند تصویر زیر سایه بزنید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

محل سایه زنی را با پاستلقهوها یپررنگ نیز سایه بزنید تا مانند تصویر زیر شود سپس دانه های  ریزی از خمیر سفید را با کمک ابزار مانند تصویر در محل چشم های عروسک قرار دهید تا چشم عروسک را زیبا تر نشان دهد

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

دراین قسمت برای ساخت خرس از خمیر سفید استفاده کنید ومقداری خمیر برای سر و بدن عروسک به کمک دست درست کنید و مانند تصویر به هم متصل کنید سپس از نوار هایی به کمک کف دست برای دست و پای عروسک درست  درست کنید وبه بدن خرس متصل کنید

سلام به همه علاقه مندان و دوست داران هنر مخصوصا درعرصه دست سازه های خمیری باماگ، امروز درخدمت شماهستیم با یک آموزش جذاب و زیبا بریم تا با هم مواد لازم و مراحل ساختشو  ببینیم

 • خمیرهای پلیمری میهن
 • وردنه
 • کاتر
 • پاستل گچی

ابتدا مقداری خمیر رنگ بدن میهن را با کمک دست گلوله کنید و روی ماگ پهن کنید وفرم صورت را باکمک دست و ابزار مرتب کنید سپس مقداری دیگر ازخمیررا به گلوله کوچک تری تبدیل کنید وکمی پهن کنید وبا ابزار داتینگ خمیررا مانند تصویر زیر خط بیاندازید و روی خمیر دیگر بچسبانید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

دو گلوله کوچک از خمیر درست کنید و پهن تر کنید سپس مانند تصویر زیر به دو طرف صورت بچسبانید و باکمک ابزار داتینگ دوحفره برای چشم های عروسک ایجاد کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

دراین مرحله با کمک ابزار پیکر تراشی محل اتصال خمیر ها را محو کنید و با دستمال مرطوب سطح خمیر را مرتب و صاف کنید تا ردانگشتان دست پاک شود سپس مقداری خمیر بی رنگ را جدا کنید وبه حالت اشک درآوریدومانند تصویر زیر روی ماگ بچسبانید توجه داشته باشید که پایین خمیر حالت برآمدگی بیشتری داشته باشد

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

باکمک ابزار داتینگ مقداری ازخمیر بدن را از بالا به سمت پایین بدن بکشید و یک خط مانند تصویر روی بدن بکشید سپس مقداری خمیر برای پای عروسک به دو نوار تبدیل کنید  و با کمک دست فرم پای عروسک را به خمیر بدهید و روی ماگ بچسبانید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

باکمک ابزار محل اتصال خمیر را محو کنید تا کارشما تمیز تر باشد سپس مقداری خمیر رنگ بنفش کم رنگ را با وردنه  پهن کنید وبرای اینکه طرحی به خمیر بدهید به کمک یک مقوا یا پارچه طرح دار روی خمیر با وردنه بکشید تا خمیر طرح دار شود

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

خمیر را به کمک دست چین دهید تاطرح دامن به خود بگیرد سپس به کمک کاتر دالبر اضافه خمیر را برش دهید سپس خمیر را روی بدن عروسک بچسبانید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

مقداری دیگر از خمیر بنفش را پهن کنید و با کمک همان پارچه قبل که به سلیقه خودتان انتخاب کردید روی این خمیر هم طرح بیاندارد وبا کمک قالب فشاری وسط خمیر را به حالت نیم دایره ای مانند تصویر زیر برش دهید سپس خمیررا روی بدن عروسک قرار دهید واضافات آن را باکاتر برش دهید و با ابزار پیکر تراشی محل اتصال خمیر را محو کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

دراین مرحله باکمک ابزار داتینگ سر و صورت عروسک را طرح های شیار دار ریزی بیاندازید تا حالت موهای بدن گاو کوچولو درست بشه وحالت طبیعی تری به خودش بگیرد سپس مقداری خمیر رنگ بدن را جدا کنید و دو گلوله کوچک برای کفش های عروسک درست کنید و مانند تصویر زیر به پای عروسک متصل کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

با کمک ابزار پیکر تراشی محل اتصال کفش و پای عروسک را محو کنید سپس  مقداری خمیر آِّ رنگ را با وردنه پهن کنید ومانند تصویر روی پای عروسک قرار دهید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

با استفاده از کاتر اضافه های خمیر را برش دهید و با ابزار پیکر تراشی محل های اتصال را محو کنید ، مانند تصویر زیر باسوزن یا ابزار داتینگ طرحی روی کفش عروسک بیاندازید سپس مقداری خمیر آبی رنگ را به کمک دست به صورت نوار باریکی درست کنید ومانند تصویر روی بدن عروسک قرار دهید و اضافه خمیر را باکاتر برش دهید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

مقداری ازخمیر رنگ بدن را جداکنید و دونوار برای دست های عروسک مانند تصویر زیر درست کنید سپس مقداری خمیر قهوه ای رنگ را با وردنه پهن کنید وبا استفاده از قالب فشاری کوچک دو دایره درست کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

دو دایره  قهوه ای را مانند تصویر به دست های عروسک متصل کنید سپس دست های عروسک را به بدن روی ماگ وصل کنید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

باکمک کاتر روی دستان عروسک را خط بیاندازید مانند تصویر زیر سپس با پاستل گچی بینی ودهان عروسک را سایه بیاندازید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

به کمک ابزار داتینگ حفره های بینی و فرم دهان عروسک را ایجاد کنید توجه داشته باشید دهان وبینی را با سوزن یا خلال دندان هم می توانید طرح بیاندازید

مراحل ساخت ماگ کوچولو باخرس

مقداری خمیر آبی رنگ را با وردنه پهن کنید وبا بدنه کاتر خود به کان طرح بدهید و به دو قسمت تقسیم کنید  سپس لبه های خمر را یک لا بدهید مانند تصویر زیر

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

یکی از نوار های درست شده را درقسمت گردن عروسک به عنوان شال گردن قرار دهید واضافه آن را باکاتر برش دهید نوار بعدی را هم به همین ترتیب روی ماگ قرار دهید و اضافه های خمیر را برش دهید وبا ابزار داتینگ محل اتصال را محو و مرتب کتید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

دو گلوله کوچک از خمیر رنگ بدن را درست کنید و پهن کنید با کمک ابزار داتینگ حفره ای ایجاد کنید تا فرم گوش درست شود سپس روی سر عروسک قرار دهید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

مقداری کمی خمیر سفید را برای حفره های چشم عروسک جدا کنید و به گلوله های ریزی تبدیل کنید سپس سپس پهن کنید ودر محل حفره ها قرار دهید سپس برای شاخ های کوچک عروسک هم از خمیر سفید مقداری را به نوار کوچک تبدیل کنید ومانند تصویر زیر روی سر عروسک متصل کنید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

نوار بسیار کوچکی از خمیر رنگ بدن درست کنید ومانند تصویر زیر دور چشمان عروسک قرار دهید تا حالت برآمده تری به خود بگیرد و با کمک ابزار لبه های خمیر را محو کنید سپس دو دایره کوچک تر از خمیر سفید چشم درست کنید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

مانند تصویر دو دایره را در محل چشم ها قرار دهید سپس با استفاده از پاستل گچی قهوه ای کمرنگ دست وصورت عروسک را مانند تصویر زیر سایه بزنید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

محل سایه زنی را با پاستلقهوها یپررنگ نیز سایه بزنید تا مانند تصویر زیر شود سپس دانه های  ریزی از خمیر سفید را با کمک ابزار مانند تصویر در محل چشم های عروسک قرار دهید تا چشم عروسک را زیبا تر نشان دهد

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

دراین قسمت برای ساخت خرس از خمیر سفید استفاده کنید ومقداری خمیر برای سر و بدن عروسک به کمک دست درست کنید و مانند تصویر به هم متصل کنید سپس از نوار هایی به کمک کف دست برای دست و پای عروسک درست  درست کنید وبه بدن خرس متصل کنید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

دایره کوچکی از خمیر سفید درست کنید و با کمک ابزار حفره ای روی خمیر ایجاد کنید سپس با کمک کاتر از وسط نصف کنید مانند تصویر زیر

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

به کمک ابزار داتینگ محل چشم ها را دو حفره ایجاد کنید وگوش های عروسک را مانند تصویر زیر بالای سر عروسک قرار دهید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

مقداری خمیر مشکی رنگ را برای چشم های عروسک درست کنید ومانند تصویر زیر در محل چشم های عروسک قرار دهید سپس مقداری کمی از خمیر رنگ بدن را برای بینی خرس با ابزار داتینگ روی صورت عروسک قرار دهید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

نقه های کوچکی از خمیر سفید را درست کنید وبا کمک ابزار روی چسم های عروسک مانند تصویر زیر قرار دهید سپس خرس مانند تصویر درکنار عروسک قرار دهید

مراحل ساخت ماگ گاوکوچولو باخرس

مانند تصویر دست چپ خرس را بدن متصل کنید به گونه ای که دست خرس روی دست عروسک باشد سپس دست بعدی خرس راهم به آن متصل کنید و خرس را روی ماگ مرتب کنید 

مراحل ساخت ماگ گاو کوچولو با خرس

مقداری خمیر بنفش را با وردنه پهن کنید و با استفاده از قالب فشاری دو دایره کوچک درست کنید سپس دوطرف دایره ها را از پایین به هم متصل کنید وکنار هم قرار بدهید

مراحل ساخت ماگ گاو کوچولو با خرس

پاپیون شما باید مانند تصویر زیر طرح بگیرد حالا مقداری خمیر بنفش را با کمک دست به نوار باریکی تبدیل کنید سپس وسط پاپیون را روی نوار باریک قرار دهید ویک دور روی آن بیچید.پاپیون را روی سر عروسک قرار دهید وباکمک ابزار داتینگ به ماگ بچسبانید مانندتصویر زیر

مراحل ساخت ماگ گاو کوچولو با خرس

خب مراحل ساخت عروسک زیبامون به پایان رسید شما عزیزام می توانید بعد از خشک شدن خمیر عرویک را از ماگ جدا کنید وبا کمک اسپری کیلر خمیر را ضد آب کنید و سپس باچسب دوقلو بی رنگ خمیر را مجددا به ماگ بچسبانید واز این دست سازه خودتون لذت کافی رو ببرید

امیدوارم که این آموزش مورد قبول نظر شما عزیزان بوده باشد و همچنان مارا در صفحه اینستاگرامی سرزمین خمیر مورد حمایت خود قرار دهید

مراحل ساخت ماگ گاو کوچولو با خرس

3 دیدگاه در “آموزش ساخت ماگ گاو کوچولو با خرس

 1. ناشناس گفت:

  سلام خیلی جالب بود

  1. تیم آکادمی گفت:

   سلام ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *