این کد را میتوانید بعد از 72ساعت بعد از خرید خود از کانال تلگرام ریز دریافت کنید .

روش پیگیری کد پستی خود :

در سایت اداره پست مرکزی کد 24 رقمی را وارد کنید .تا از مکان و زمان تحویل بسته خود باخبر شوید.

آدرس سایت:

Messenger

 (          هدیه سفارش دوم       )

کد تخقیف سفارش بعدی شما : %4