PBCGVC1 1
کد رهگیری پستی در سرزمین خمیر 2

این کد را میتوانید بعد از 72ساعت بعد از خرید خود از کانال های ریز دریافت کنید .

لینک کانال تلگرام :

 

روش پیگیری کد پستی خود :

در سایت اداره پست مرکزی کد 24 رقمی را وارد کنید .تا از مکان و زمان تحویل بسته خود باخبر شوید.

آدرس سایت: